.

"Te nem véletlenül vagy itt. A létnek szüksége van rád. Nélküled a létből hiányozna valami, amit senki más nem képes pótolni. Ez ad neked méltóságot: az egész lét hiányolna, ha nem lennél itt. A csillagok, a Nap, a Hold, a fák, a madarak, a Föld - a világon minden érezné, hogy valahol egy pici vákuum van, és ezt az űrt rajtad kívül senki más nem töltheti be. Az, hogy a léthez tartozol, és hogy a lét szeret téged, hihetetlen örömöt, megelégedettséget ad. Amint megtisztulsz, látod, hogy minden irányból csak hatalmas szeretet árad feléd."Hajnali csillag vezessen, nyári nap melengessen és angyal kísérjen utadon.

https://lh3.googleusercontent.com/-WURGWC39rDU/T0FY5-ymSNI/AAAAAAAAEy0/QupRbillI44/s1024/AM%2520ujlogo3.jpg
Szeretnék Angyalként az emberek lelkébe látni, egy pillanatra megérteni őket, s mélyen a szívükbe ásni.
Megőrizni mosolyukat, s cserébe az enyémet adni, átélni minden élményüket, s őket nem szenvedni hagyni.
Átölelni őket, ha éppen egyedül vannak, csókot adni nekik, de csak aki megérdemli annak.
Velük zokogni, s örülni, amikor csak lehet.
Hiszen ez a legtöbb, amit egy Angyal megtehet!"
Csatlakozni lehet az Angyal Magazin csoporthoz a https://lh6.googleusercontent.com/_oA6P11c91gQ/TW1DYS9j2JI/AAAAAAAAD60/7Fv2hfiUmJc/FBlog.jpg-on!

A következő címkéjű bejegyzések mutatása: F. E. Eckard Strohm: Atlantisz angyalai. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: F. E. Eckard Strohm: Atlantisz angyalai. Összes bejegyzés megjelenítése

2011-06-18

F. E. Eckard Strohm: Atlantisz angyalai


Egyáltalán, kik is az angyalok?

Az angyal szó (angolul: angel,
latinul: angelus) eredetileg atlantiszi szóösszetétel: "Ang": élet (az egyiptomi szimbólum, az Ankh- az élet kulcsa- szintén innen ered), az "El": Isten fénye.

Szabad fordításban tehát "Élő Istenfény" vagy
"Életet adó isteni Fény". Gyermekkorunkból még emlékszünk az angyalokra. Ki ne ismerné azt a képet a hálószobában az őrangyalról, aki egy erős sodrású patakon segíti át a gyerekeket?

Ki ne hallotta
volna még a mondást egy-egy veszélyes helyzetből szerencsésen kikerülve: "Megvédett az őrangyalod!" Ennek ellenére legtöbben a káprázatos mesebirodalom képzeletvilágába száműzték őket.

Tényleg léteznek angyalok? A Bibliában lépten-nyomon olvashatunk róluk; arról, hogy megjelentek az emberek között. És nem mindig csak szeretetreméltó lényekként, hanem gyakran Isten harcos, félelmetes, hatalmas küldötteiként is.

A hagyomány szerint Isten első angyala Satanael volt. Nevének jelentése: "Isten angyala". Őt ruházta fel Isten a legnagyobb hatalommal, és az összes angyal feljebbvalójaként hercegi rangot adományozott neki. Az angyalok nevében az "el" végződés arra utal, hogy ők mindennél és mindenkinél közelebb állnak Istenhez. Satanael volt egyben az első arkangyal is.

Amikor Isten az embereket
megteremtette, az angyalokat bízta meg azzal, hogy szolgálják őket. Satanael azonban megtagadta az engedelmességet. Úgy gondolta, hogy az emberek alacsonyabb rendű lények nála, és ezért nem tisztelheti őket. Felbujtotta az angyalokat, hogy forduljanak el Istentől, és őt imádják új urukként. A legenda beszámol egy hatalmas csatáról az angyalok között. Az Úr megparancsolta Michael arkangyalnak, hogy számoljon le a lázadóval, és vegye el tőle a hercegi koronát. Michael elvesztette az első csatát Satanael ellen. Elpanaszolta Istennek, hogy nem kapott elég hatalmat és erőt ahhoz, hogy egy ilyen ellenfelet le tudjon győzni. Ezek után Michael megkapta a hadsereg egyik hercegi rangját, és hatalmas erőre tett szert.

A második összecsapás Michael
győzelmével végződött, és Satanael a Földre száműzetett. Ezt követően nevének "el" végződésétől megfosztották, s ettől kezdve viseli a Sátán nevet. Gyakran nevezik Lucifernek is; nevének jelentése- "Fényhozó", a "Fény követe"- is utal származására.

Eredetileg hét arkangyal volt, azonban Satanael bukásával megváltozott a rang szerinti sorrend. A fennmaradó hat arkangyal közül az eddigi második, Michael lett az első. Neve héberül Mika-el, jelentése: "Ki olyan, mint Isten?". Ő a harcos, aki a Földért, különösen Izraelért felelős, és az elhunytak lelkét is ő fogadja.

A harmadik - immár második - arkangyal Gabriel, a hírhozó. Neve a
Gibor szóból ered, jelentése: "Isten ereje". A bibliai mondat, "Általad jő el a Szentlélek", jelzi megbízatását. Teljhatalma van az Édenkert, a kígyók és a Kerubok fölött; erről később még bővebben szólunk.

Korábban a negyedik - most a harmadik - arkangyal, Rafael így jellemzi
küldetését saját szavaival: "A vándorok kísérője vagyok, meggyógyítom a betegeket." Nevének jelentése: "az Úr meggyógyít". Az emberek szelleme felett áll.

A negyedik - a volt ötödik - arkangyal Uriel (gyakran Arielnek vagy
Aurielnek is mondják) az Akasha- Krónika őrzője. Nevének jelentése: "Isten fénye". Jelmondata: "A szeretet a tűz hevével lángol". Az angyalseregek vezére, az alvilág uralkodója, fényével megszabadít a démonoktól.

A volt hatodik - immár az ötödik - arkangyal Sariel, az Úr ellen vétkező lelkekért felel.

A hetedik - illetve hatodik - arkangyal Raquel. Nevének jelentése: "Isten bosszúja". Természetesen itt nem az emberek közötti alantas bosszúvágyként, hanem kiegyenlítésként értendő.

Az arkangyalok Isten "első teremtményei", akárcsak az itt következők.

Jehudiel nevének jelentése: "Azokat, akik az Urat dicsérik, megjutalmazom".

Sealthiel az alázat angyala. Nevének jelentése:
"Meghajolva könyörgöm hozzád".

Remiel a feltámadottak uralkodója.


Barachielnek szintén fontos küldetése van, nevének jelentése: "Segítőnk, ne hagyj el minket!". A legnagyobb szükségben hívják őt segítségül.

Raziel szintén az első teremtmények közé tartozik.
Jelmondata: "Az Úr az én örömöm". Róla mesélik, hogy amikor Ádámot az Úr kiűzte a Paradicsomból, adott neki egy könyvet a gyógynövényekről, amely tartalmazta minden betegség ellenszerét.

Különleges helyzete van
egy angyalnak, akinek a neve nem "el"- re végződik: ő Metatron, az "Ábrázat Hercege", Isten íródeákja, az archívumkészítő, aki feljegyzi "életünk filmjét". Vele együtt tevékenykedik Radweriel, a "Feljegyzések Könyvének Őrzője". Metatron eredetileg ember volt, mégpedig a bibliai Henoch, aki rendkívüli életútja miatt válhatott angyallá.

Első pillanatban zavarba ejtő lehet az angyalok sokfélesége:
Szerafimok, Kerubok, Ofanimok, Irinek, Trónok, Quddisinek, Uralmak, Hercegségek, Angyalok, Arkangyalok.

Kezdjük a Szerafimokkal, a szeretet angyalaival. Ők képezik a legfelsőbb angyalcsoportot. A Szerafim a héber seraph szóból ered, jelentése: égni. A forrón lángoló emberi szeretetnél csak az isteni szeretet lángja lehet nagyobb. Nincs ennél nagyobb és hatalmasabb erő, ezért állnak a Szerafimok legközelebb Istenhez.

A Kerubok "Isten lovasai", az Ő akaratát közvetítik minden síkon. Ők a Bölcsesség angyalai, és a Mennyek Küszöbének Őrei.

Az Elohimok, a Hazavezető angyalok, gondoskodnak az emberi lelkekről haláluk után.

A Quiddisin szentet jelent. Azokat az angyalokat hívják így, akiknek Isten dicsőítése a feladatuk "Szent, Szent, szent!" kiáltásaikkal. A Trónok Isten szellemi törvényeinek képviselői.

Az Irinek a Mennyek Őrzői.

Az Ofanim jelentése: kerék. Az Ofanimok hídként szolgálnak az angyalok
és az emberek között, összekötve az Eget (az isteni szintet) és a Földet (az anyagi szintet). Azoknak az angyaloknak, akiknek el-re végződik a nevük, szükségük van egy Ofanimra, hogy földi világunkban kifejthessék az erejüket. Az Ofanimok befolyásolják a "kerekeinket": a csakráinkat.

Az angyalok osztályozása erejük és feladatkörük szerint Uralmakra, Hercegségekre, Hatalmakra, és Birodalmakra tagolódik.

Az angyalok
között különleges helyet foglalnak el az őrangyalok. Legfőbb hercegük Szandalfon. Nem felénk közeledő halk léptekre emlékeztet ez a név?

Az őrangyaloknak különleges szabályokat kell betartaniuk velünk,
emberekkel szemben. Nem szabad mögöttünk állniuk, fejünk tetejére pillantaniuk, mert ez által megzavarhatnák a lelkünkre ható isteni kapcsolat igaz és jó befolyását. Az őrangyalok csak szemből, oldalról vagy fentről közelíthetnek hozzánk, illetve Isten különleges engedélyével mögöttünk is állhatnak.


Tetszik? Lájkolj!